بیت ادیت – Mitsubishi Denso Diesel SH7058

///بیت ادیت – Mitsubishi Denso Diesel SH7058

بیت ادیت – Mitsubishi Denso Diesel SH7058

Software module for editing calibrations Denso ECU of diesel Mitsubishi vehicles. MCU supported SH7058.

توضیحات

Software module for editing calibrations Denso ECU of diesel Mitsubishi vehicles. MCU supported SH7058.

Supported filesize – 1Mb.

Available maps:

Airmass flow: desired airmass, desired airmass with disabled EGR

Boost control: boost pressure limitation f via boost air temperature, boost pressure limitation, desired boost pressure,boost pressure actuator duty cycle

Injection: Base injection time dynamic, injection time from rail pressure

Injection volume: torque to injection volume conversion for different modes, injection volume limitation, injection volume limiters for system errors, injection volume conditional limitation

Rail pressure: desired rail pressure, rail pressure in case of error, limitation of rail pressure

Start of injection: start of main injection base and corrected

Torque management: injection volume to torque conversion, requested torque, maximal torque,torque limitation, torque limitation in case of system error, inverse pedal map for torque and engine speed

DTC mask editor

Supported SW list for Module Mitsubishi Denso Diesel SH7058

H1164D56T6M3HAM01302 H1164D56T6M3HAM31302 H11J4D56T7R3HAR31102
H11J4D56T7R3HAR31103 H11J4D56T7R3HAR31202 H11J4D56T7R3HAR31203
H11J4D56T7R3HAR31302 H11J4D56T7R3HAR31502 H11J4D56T7R3HAR31703
H11K4D56T6M4HAM41102 H11K4D56T6M4HAM41202 H11K4D56T6M4HAM41302
H11K4D56T6M4HAM41402 H11T4D56T7R5HAR51802 H11T4D56T7R5HAR51A02
H11T4D56T7R5HAR51A03 H11W4D56T7R6HAR61502 H11Y4D56T9Z2HAZ22103
H1214D56T9B2HBB22202 H1224D56T9C0HBC02403 H1224D56T9C0HBC02404
H1234D56T7R7HAR71901 H12A4D56T7RAHARA1F02 H12A4D56T7RAHARA1G02
H12A4D56T7RAHARA1H02 H12A4D56T7RAHARA1H04 H12C4D56T7RBHARB1D01
H12D4D56T9F0HBF02202 H12H4D56T7RDHARD1401 H12H4D56T7RDHARD1901
H12H4D56T7RDHARD1D01 H12H4D56T7RDHARD1E01 H12H4D56T7RDHARD1J01
H12H4D56T7RDHARD1J02 H12I4D56T9G0HBG02101 H12I4D56T9G0HBG02102
H12I4D56T9G0HBG02401 H12M4D56T9J0HBJ01N02 H12M4D56T9J0HBJ01N03
H12M4D56T9J0HBJ01T01 H12M4D56T9J0HBJ02202 H12M4D56T9J0HBJ03G01
H12Y4D56T9L2HBL22202 H12Y4D56T9L2HBL22203 H12Z4D56T9M0HBM04101
H12Z4D56T9M0HBM04401 H12Z4D56T9M0HBM04501 H12Z4D56T9M0HBM04601
H1334D56T9N0HBN04301 H138RA6_T1J1HCJ12101 H138RA6_T1J1HCJ12301
H13H4D56T9P0HBP01X0 H13H4D56T9P0HBP01X01 H13H4D56T9P0HBP04901
H13H4D56T9P0HBP04A01 H13R4D56T9R1HBR11401 H13R4D56T9R1HBR11A01
H13R4D56T9R1HBR11K01 H13R4D56T9R1HBR11O01 H13R4D56T9R1HBR11P01
H13R4D56T9R1HBR11Q01 H13R4D56T9R1HBR13601 H13R4D56T9R1HBR13H01
H13R4D56T9R1HBR14101 H13R4D56T9R1HBR14601 H13W4D56T9S0HBS01D01
H13W4D56T9S0HBS01E01 H13W4D56T9S0HBS01N01 H13W4D56T9S0HBS03502
H13W4D56T9S0HBS03601 H13W4D56T9S0HBS03703 H13W4D56T9S0HBS03F01
H13W4D56T9S0HBS03J02 H13W4D56T9S0HBS03K02 H13W4D56T9S0HBS04901
H13W4D56T9S0HBS04902 H13W4D56T9S0HBS04E01 H13W4D56T9S0HBS04F03
H13W4D56T9S0HBS04H01 H13W4D56T9S0HBS04I01 H13W4D56T9S0HBS04K02
H13X4D56T9R2HBR21102 H13X4D56T9R2HBR21201 H141RA6_T1V0HCV05101
H141RA6_T1V0HCV05801 H141RA6_T1V0HCV05901 H141RA6_T1V0HCV05A01
H14B4D56T9L3HBL32101 H14B4D56T9L3HBL32102 H14B4D56T9L3HBL32202
H14B4D56T9L3HBL32203 H14FRA6_T1X2HCX22E01 H14KRA6 T1D0HDD01G02
H14KRA6_T1D0HDD01502 H14KRA6_T1D0HDD01503 H14KRA6_T1D0HDD01801
H14KRA6_T1D0HDD01C01 H14KRA6_T1D0HDD01E02 H14KRA6_T1D0HDD01E03
H14KRA6_T1D0HDD01F02 H14KRA6_T1D0HDD01G02 H14KRA6_T1D0HDD01G03
H14KRA6_T1D0HDD08701 H14KRA6_T1D0HDD08A02 H14KRA6_T1D0HDD08B02
H14KRA6_T1D0HDD08E02 H14KRA6_T1D0HDD08E03 H14KRA6_T1D0HDD08F02
H14KRA6_T1D0HDD08K01 H14KRA6_T1D0HDD08N02 H14KRA6_T1D0HDD08T02
H14KRA6_T1D0HDD08T03 H14KRA6_T1D0HDD08U01 H14KRA6_T1D0HDD08W01
H14KRA6_T1D0HDD08X01 H14KRA6_T1D0HDD08Y01 H151RA6_T1J2HDJ27101
H152RA6_T1J3HDJ37501 H152RA6_T1J3HDJ37D01 H1544D56T9T0HBT01C01
H1544D56T9T0HBT01K01 H1544D56T9T0HBT03601 H156RA6_T1K0HDK08F01
H156RA6_T1K0HDK08F02 H156RA6_T1K0HDK09603 H156RA6_T1K0HDK09C03
H156RA6_T1K0HDK0JF01 H156RA6_T1K0HDK0JG01 H156RA6_T1K0HDK0JS01
H15LRA6_T1D2HDD21501 H15LRA6_T1D2HDD21B01 H15LRA6_T1D2HDD21C01
H15LRA6_T1D2HDD21F01 H15LRA6_T1D2HDD21F02 H15LRA6_T1D2HDD21F03
H15LRA6_T1D2HDD21J01 H15LRA6_T1D2HDD21J02 H15LRA6_T1D2HDD28A01
H15LRA6_T1D2HDD28B01 H15LRA6_T1D2HDD28E01 H15LRA6_T1D2HDD28K03
H15LRA6_T1D2HDD28K04 H15LRA6_T1D2HDD28L04 H15LRA6_T1D2HDD28M03
H15LRA6_T1D2HDD28N01 H15LRA6_T1D2HDD28N02 H15LRA6_T1D2HDD28P01
H15LRA6_T1D2HDD28P02 H15LRA6_T1D2HDD28P03 H15LRA6_T1D2HDD28U01
H15LRA6_T1D2HDD28W01 H15LRA6_T1D2HDD28X01 H15LRA6_T1D2HDD28Z01
H15LRA6_T1D2HDD29703 H15LRA6_T1D2HDD29K01 H15LRA6_T1D2HDD2B202
H15LRA6_T1D2HDD2G101 H15LRA6_T1D2HDD2G201 H15LRA6_T1D2HDD2H201
H15LRA6_T1D2HDD2J802 H15LRA6_T1D2HDD2J901 H15LRA6_T1D2HDD2JA01
H15LRA6_T1D2HDD2JH01 H15LRA6_T1D2HDD2JJ01 H15LRA6_T1D2HDD2JV01
H15LRA6_T1D2HDD2JW01 H15LRA6_T1D2HDD2K802 H15LRA6_T1D2HDD2K803
H15LRA6_T1D2HDD2KA01 H15LRA6_T1D2HDD2KA02 H15QRA6_T1J8HDJ82101
H15QRA6_T1J8HDJ85901 H15QRA6_T1J8HDJ87401 H15QRA6_T1J8HDJ87801
H16ARA6_T1D3HDD39Z01 H16ARA6_T1D3HDD3E401 H16ARA6_T1D3HDD3J101
H16ARA6_T1D3HDD3JM02 H16ARA6_T1D3HDD3KF02 H16IRA6_T1P1HDP15901
H16IRA6_T1P1HDP17801 H16IRA6_T1P1HDP1CA01 H16XRA6_T1R2HDR2F801
H16XRA6_T1R2HDR2F901 H16XRA6_T1R2HDR2PG01 H16YRA6_T1R2HDR26403
H16YRA6_T1R2HDR2DA03 H17TRA6_T1V1HDV17601 H17TRA6_T1V1HDV1G601
H17TRA6_T1V1HDV1H301 H17TRA6_T1V1HDV1H501 H1814D56T9V0HBV01X01
H1814D56T9V0HBV03501 H1814D56T9V0HBV03701 H1814D56T9V0HBV03801
H1814D56T9V0HBV03802 H1814D56T9V0HBV04801 H182RA6_T1D5HDD51A01
H182RA6_T1D5HDD51A02 H182RA6_T1D5HDD51B01 H182RA6_T1D5HDD51C01
H182RA6_T1D5HDD58H01 H182RA6_T1D5HDD58K01 H182RA6_T1D5HDD58K02
H182RA6_T1D5HDD58L01 H182RA6_T1D5HDD58L02 H182RA6_T1D5HDD58M01
H182RA6_T1D5HDD5JT01 H182RA6_T1D5HDD5JT02 H182RA6_T1D5HDD5JX01
H182RA6_T1D5HDD5K301 H182RA6_T1D5HDD5K302 H182RA6_T1D5HDD5K801
H182RA6_T1D5HDD5K803 H182RA6_T1D5HDD5L101 H18MRA6_T1A1HEA17D01
H19ERA6_T1D0HED0G601 H19ERA6_T1D0HED0H301 H19ERA6_T1D0HED0H401
H19ERA6_T1D0HED0H501 H19ERA6_T1D0HED0H601 H19I4P27TKJ0HKJ02A02
H19I4P27TKJ0HKJ02B02 H19J4P27TKJ0HKJ01501 H19J4P27TKJ0HKJ01J01
H19J4P27TKJ0HKJ01J02 H19J4P27TKJ0HKJ01J03 H19PRA6_T1D6HDD6KM01
H19PRA6_T1D6HDD6M201 H19PRA6_T1D6HDD6M301 H19Z4P27TKM0HKM01101
H19Z4P27TKM0HKM01102 H19Z4P27TKM0HKM01103 H19Z4P27TKM0HKM01B01
H19Z4P27TKM0HKM01B02 H19Z4P27TKM0HKM01B03 H19Z4P27TKM0HKM01B04
H19Z4P27TKM0HKM01B05 H19Z4P27TKM0HKM01C01 H19Z4P27TKM0HKM01C02
H19Z4P27TKM0HKM01C04 H19Z4P27TKM0HKM01F02 H19Z4P27TKM0HKM01G01
H19Z4P27TKM0HKM01H04 H19Z4P27TKM0HKM01K02 H19Z4P27TKM0HKM01M01
H1A34P27TKM1HKM12102 H1A34P27TKM1HKM12202 H1A34P27TKM1HKM12203
H1A34P27TKM1HKM12302 H1A34P27TKM1HKM12702 H1A34P27TKM1HKM12903
H1AK4P27TKM2HKM21603 H1AK4P27TKM2HKM21604 H1ANRA6_T1F0HEF0P901
H1ANRA6_T1F0HEF0R803 H1AP4P27TKQ0HKQ02C02 H1AP4P27TKQ0HKQ02D02
H1B14P27TKT0HKT04302 H1B14P27TKT0HKT04303 H1B14P27TKT0HKT04501
H1B14P27TKT0HKT04502 H1B14P27TKT0HKT04602 H1B14P27TKT0HKT04603
H1B24P27TKT0HKT03102 H1B24P27TKT0HKT03103 H1C54P27TKU2HKU24201
H1C54P27TKU2HKU28101 H1C54P27TKU2HKU28102 H1C54P27TKU2HKU28201
H1C54P27TKU2HKU28301 H1C54P27TKU2HKU28701 H1C54P27TKU2HKU28A01

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بیت ادیت – Mitsubishi Denso Diesel SH7058”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *