بیت ادیت – Honda Keihin 1.5 Turbo

///بیت ادیت – Honda Keihin 1.5 Turbo

بیت ادیت – Honda Keihin 1.5 Turbo

Software module allows to edit calibrations of the Honda/Acura Petrol 1.5 Turbo vehicles with Keihin ECUs.

توضیحات

Software module allows to edit calibrations of the Honda/Acura Petrol 1.5 Turbo vehicles with Keihin ECUs.

Air calculation and boost: intake system efficiency, boost pressure threshold for wastegate operation, wastegate duty, boost limitation by EGT, load limitation, maximal boost by atmospheric pressure, maximal boost by intake temperature, maximal boost ratio, desired boost pressure, exhaust back pressure after catalyst
Camshaft control: intake camshaft position, exhaust camshaft position at part and full loads
EGT: Calculated EGT
Idle: desired idle speed, desired idle speed after start
Injector control: injector opening time from fuel pressure, injector scaling
Knock control: Air charge limitation for knocking, spark advance limitation on knocking, knock retardation
Limits: engine speed limitation, vehicle speed limitation
Modes switches: MAF threshold to enter full load, MAP threshold to enter full load, throttle position to enter full load (available maps depends on software)
Overrun cutoff: overrun cutoff MAP cut/restore, injector restart cut/restore
Sensors scaling: MAF sensor scaling, lambda scaling
Spark advance: minimal spark advance, spark advance EGR dependent, spark advance retardation, spark advance correction EGR dependent, spark advance correction by ECT and IAT, spark advance correction from camshaft angle
Target lambda: Lean best torque, target lambda at full load, target lambda in closed loop
Throttle valve control: Airmass flow through throttle body, driving force, throttle position linerisation, throttle position limitation, throttle position request, base torque, torque limitation for AT

DTC table is not available, but we are adding some helpful switches: underboost error switch, rear O2 sensor switch

Supported SW list for Module Honda Keihin 1.5 Turbo

37805-5MY-H510_37805-5MY-H540 37805-59B-J010_37805-59B-J050 37805-59B-J050
37805-59B-J110_37805-59B-J150 37805-59B-J110_37805-59B-J160 37805-59B-J110_37805-59B-J170
37805-59B-J150 37805-59B-J160 37805-59B-J170
37805-59B-J610_37805-59B-J620 37805-59B-J620 37805-59B-U010_37805-59B-U050
37805-59B-U010_37805-59B-U060 37805-59B-U050 37805-59B-U060
37805-59B-U510_37805-59B-U520 37805-59B-U520 37805-5AA-A610_37805-5AA-A650
37805-5AA-A650 37805-5AA-C510_37805-5AA-C550 37805-5AA-C550
37805-5AA-M510_37805-5AA-M520 37805-5AA-M510_37805-5AA-M530 37805-5AA-M520
37805-5AA-M530 37805-5AA-M610 37805-5AA-M610_37805-5AA-M610
37805-5AA-X510_37805-5AA-X520 37805-5AA-X510_37805-5AA-X540 37805-5AA-X520
37805-5AA-X540 37805-5AA-Y510_37805-5AA-Y520 37805-5AA-Y510_37805-5AA-Y530
37805-5AA-Y530 37805-5AF-B510_37805-5AF-B530 37805-5AF-B510_37805-5AF-B550
37805-5AF-B550 37805-5AF-H110_37805-5AF-H130 37805-5AF-H110_37805-5AF-H140
37805-5AF-H110_37805-5AF-H150 37805-5AF-H110_37805-5AF-H160 37805-5AF-H130
37805-5AF-H140 37805-5AF-H150 37805-5AF-H160
37805-5AF-H810_37805-5AF-H830 37805-5AF-H810_37805-5AF-H840 37805-5AF-H810_37805-5AF-H850
37805-5AF-H830 37805-5AF-H830_37805-5AF-H830 37805-5AF-H840
37805-5AF-H850 37805-5AG-3050 37805-5AG-N710
37805-5AG-N710_37805-5AG-N710 37805-5AG-N810 37805-5AG-N810_37805-5AG-N810
37805-5AG-P510_37805-5AG-3050 37805-5AG-P510_37805-5AG-P510 37805-5AG-P610
37805-5AG-P610_37805-5AG-P610 37805-5AG-P710 37805-5AG-P710_37805-5AG-P710
37805-5AG-P810 37805-5AG-P810_37805-5AG-P810 37805-5AG-P810_37805-5AG-P830
37805-5AG-P830 37805-5AG-P910 37805-5AG-P910_37805-5AG-P910
37805-5AG-P910_37805-5AG-P920 37805-5AG-P920 37805-5AG-U510
37805-5AG-U510_37805-5AG-U510 37805-5AG-U610_37805-5AG-U620 37805-5AG-U620
37805-5AG-U910 37805-5AG-U910_37805-5AG-U910 37805-5AG-U910_37805-5AG-U920
37805-5AG-Z510_37805-5AG-Z530 37805-5AG-Z530 37805-5AG-Z710
37805-5AG-Z710_37805-5AG-Z710 37805-5AG-Z810 37805-5AG-Z810_37805-5AG-Z810
37805-5AG-Z810_37805-5AG-Z820 37805-5AG-Z910 37805-5AG-Z910_37805-5AG-Z910
37805-5AM-C010_37805-5AM-C030 37805-5AM-C030 37805-5AN-920
37805-5AN-B510_37805-5AN-B520 37805-5AN-B520 37805-5AN-C310_37805-5AN-C340
37805-5AN-C340 37805-5AN-E110_37805-5AN-E120 37805-5AN-E110_37805-5AN-E130
37805-5AN-E120 37805-5AN-E130 37805-5AN-E210_37805-5AN-E220
37805-5AN-E220 37805-5AN-E610_37805-5AN-E630 37805-5AN-E710_37805-5AN-E720
37805-5AN-E710_37805-5AN-E730 37805-5AN-E720 37805-5AN-E730
37805-5AN-G210_37805-5AN-G230 37805-5AN-G230 37805-5AN-G510_37805-5AN-G520
37805-5AN-G520 37805-5AN-G710_37805-5AN-G730 37805-5AN-G720
37805-5AN-G730 37805-5AN-G730_37805-5AN-G730 37805-5AN-G910_37805-5AN-920
37805-5AN-G920 37805-5AN-J110 37805-5AN-J110_37805-5AN-J110
37805-5AN-J510 37805-5AN-J510_37805-5AN-J510 37805-5AN-J610
37805-5AN-J610_37805-5AN-J610 37805-5AW-G710_37805-5AW-G720 37805-5AW-G720
37805-5AW-T510 37805-5AW-T510_37805-5AW-T510 37805-5K8-J510_37805-5K8-J530
37805-5K8-J510_37805-5K8-J540 37805-5K8-J530 37805-5K8-J540
37805-5K8-J610_37805-5K8-J640 37805-5K8-J640 37805-5K8-U010_37805-5K8-U030
37805-5K8-U030 37805-5MY-B510_37805-5MY-B520 37805-5MY-B520
37805-5MY-H510_37805-5MY-H540 37805-5MY-H510_37805-5MY-H550 37805-5MY-H540
37805-5PA-A610_37805-5PA-A650 37805-5PA-A650 37805-5PC-H010_37805-5PC-H060
37805-5PC-H060 37805-5PC-H510_37805-5PC-H540 37805-5PC-H510_37805-5PC-H570
37805-5PC-H570 37805-5PC-H610_37805-5PC-H670 37805-5PC-H670
37805-5PC-H810_37805-5PC-H870 37805-5PC-H870 37805-5PC-H910_37805-5PC-H940
37805-5PC-H910_37805-5PC-H970 37805-5PC-H970 37805-5PD-Q910_37805-5PD-Q930
37805-5PD-U810_37805-5PD-U830 37805-5PF-F610_37805-5PF-F630 37805-5PF-F630
37805-5PF-F710_37805-5PF-F720 37805-5PF-F710_37805-5PF-F730 37805-5PF-F720
37805-5PF-F810_37805-5PF-F830 37805-5PF-M610_37805-5PF-M630 37805-5SJ-G610_37805-5SJ-G620
37805-5SJ-G620 37805-5ST-G210_37805-5ST-G250 37805-5ST-G250
37805-5WA-H110_37805-5WA-H130 37805-5WA-H130 37805-5WA-H610_37805-5WA-H640
37805-5WA-H610_37805-5WA-H650 37805-5WA-H610_37805-5WA-H660 37805-5WA-H640
37805-5WA-H650 37805-5WA-H660 37805-5ZX-H510_37805-5ZX-H520
37805-5ZX-H510_37805-5ZX-H530 37805-5ZX-H520 37805-5ZX-H530
37805-5ZX-H610_37805-5ZX-H620 37805-5ZX-H610_37805-5ZX-H630 37805-5ZX-H620
37805-5ZX-H630 37805-6A1-H510_37805-6A1-H550 37805-6A1-H550
37805-6A1-H610_37805-6A1-H650 37805-6A1-H650 37805-6A1-H710_37805-6A1-H750
37805-6A1-H750 37805-6A1-H810_37805-6A1-H850 37805-6A1-H850
37805-6A2-H510_37805-6A2-H530 37805-6A2-H530 37805-6N0-G110_37805-6N0-G1

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بیت ادیت – Honda Keihin 1.5 Turbo”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.