نرم افزار Bitedit یک نرم افزار مدرن و پیشرفته برای ویرایش کالیبراسیون ایسیو خودروها و همچنین دسترسی برای تغییرات ویژگی های مختلف موتور می باشد.