دستگاه autel maxitpms

دستگاه Autel MaxiTPMS TS508 نسل جدیدی از ابزارهای عیب یابی TPMS و ابزار سرویس به صورت ویژه می باشد که برای فعال کردن تمامی سنسورهای TPMS, خواندن وضعیت سنسور TPMS, بررسی شرایط سلامت سیستم TPMS, برنامه ریزی سنسور MX و توضیح فرایند تعریف TPMS طراحی شده است. شما میتوانید با حالت سریع و حالت پیشرفته, زمان و انرژی خود را با انتخاب راهی صحیح و مناسب برای کامل کردن کار TPMS ذخیره کنید.