شامل تمامی اطلاعات فنی، مکانیکی، برقی و نقشه های الکترونیک تمام خودروهای شرکت ب ام و این مجموعه شامل تمام خودروهای سری E و F می باشد.