مشتمل بر شماره فنی و نقشه های انفجاری تمام قطعات کمپانی کوماتسو ( لودر ، بولدوزر و بقیه تجهیزات راه سازی و ساختمان سازی) همراه شماره فنی تمام قطعات. مناسب جهت پیدا کردن موقعیت قطعه و شماره فنی جهت تعمیر یا سفارش قطعه.