مشتمل بر شماره فنی و نقشه های انفجاری تمام قطعات کمپانی سانگ یانگ ( چیرمن ، موسو ، کوراندو و ….) همراه شماره فنی تمام قطعات. مناسب جهت پیدا کردن موقعیت قطعه و شماره فنی جهت تعمیر یا سفارش قطعه.