مشتمل بر شماره فنی و نقشه های انفجاری تمام قطعات لیفتراک های میتسوبیشی مناسب جهت پیدا کردن موقعیت قطعه و شماره فنی جهت تعمیر یا سفارش قطعه و همچنین راهنمای تعمیرات ، نقشه های برقی روشهای باز و بست