مشتمل بر شماره فنی و نقشه های انفجاری تمام قطعات لیفتراک های دوسان دوو مناسب جهت پیدا کردن موقعیت قطعه و شماره فنی جهت تعمیر یا سفارش قطعه. شماره فنی قطعات لیفتراکهای دوسان دوو – Doosan Daewoo Forklift EPC