مشتمل بر شماره فنی و نقشه های انفجاری تمام قطعات مزدا به همراه شماره فنی تمام قطعات. مناسب جهت پیدا کردن موقعیت قطعه و شماره فنی جهت تعمیر یا سفارش قطعه.