مشتمل بر شماره فنی و نقشه های انفجاری تمام قطعات خودروهای سنگین دوسان دوو مناسب جهت پیدا کردن موقعیت قطعه و شماره فنی جهت تعمیر یا سفارش قطعه.