مشتمل بر شماره فنی و نقشه های انفجاری تمام قطعات کمپانی فیات ( شامل فیات ، آلفارومئو ، لانچیا ، آبارت و خودروهای تجاری فیات )همراه شماره فنی تمام قطعات. مناسب جهت پیدا کردن موقعیت قطعه و شماره فنی جهت تعمیر یا سفارش قطعه.