شامل تمامی اطلاعات فنی، مکانیکی، برقی و نقشه های الکترونیک تمام خودروهای فولکس واگن.