شامل تمامی اطلاعات فنی، مکانیکی، برقی و نقشه های الکترونیک تمام خودروهای آئودی .