مشتمل بر شماره فنی و نقشه های انفجاری تمام قطعات ماشین آلات سنگین هیتاچی (لودر ، بیل مکانیکی و …) مناسب جهت پیدا کردن موقعیت قطعه و شماره فنی جهت تعمیر یا سفارش قطعه.