طریقه کارکرد موتور خودرو به زبان فارسی و بصورت انیمیشن آموزش داده می شود.