این نرم افزار شامل شماره قطعات سرویس منوال و دیاگرام های تمام خودروهای شرکت خودروسازی سیتروئن تا سپتامبر 2012 می باشد.